Privacyverklaring Stichting Ondernemersfonds Groningen

Stichting Ondernemersfonds Groningen (adres: Paterswoldseweg 806, 9728 BM Groningen) verzamelt persoonsgegevens over u via het aanvraagformulier, waarmee u een beroep doet op (co)financiering via het ondernemersfonds. Deze gegevens worden opgenomen in De Digitale Fondsmanager (DDFM). Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.

Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.

Uw persoonsgegevens verwerken

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u een aanvraag indient bij Ondernemersfonds Groningen. We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op grond van een van de volgende gronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting
 • de uitvoering van een overeenkomst
 • uw uitdrukkelijk gegeven toestemming
 • een gerechtvaardigd belang

Wij verzamelen de volgende gegevens over u: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, ID-bewijs. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren.

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om uw aanvraag te kunnen afhandelen.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft. Voor subsidie-administraties geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Hierna zullen wij gegevens van rechtsgeldige vertegenwoordigers en contactpersonen wissen, tenzij u in de tussentijd opnieuw een aanvraag heeft ingediend.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve aan De Digitale Fondsmanager (DDFM) en de trekkingsgerechtigde bedrijvenverenigingen, die over uw aanvraag beslissen, voor de volgende doeleinden: beoordelen, administreren en financieel afwikkelen van uw aanvraag. We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. Als wij derden inschakelen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, zullen we een verwerkersovereenkomst met deze derde sluiten. In die overeenkomst spreken wij af dat de derde de persoonsgegevens even goed dient te beschermen als wij. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde ‘cookies’. In onze Cookieverklaring, die u onderaan de homepage kunt vinden, staat informatie over het gebruik van cookies

Het ondernemersfonds gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die op de website worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor dergelijke cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten als gebruiker

U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:

 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren; of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@ondernemersfondsgroningen.nl . Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.

Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals door passwords te gebruiken en door in contracten met medewerkers een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.